Oplevelsessti Bornholm

Den grønne ring

Bornholms Regionskommune anlægger oplevelsessti mellem Melsted og Døndalen. Ved anlæggelse af 7 km cykel- og gangsti sluttes den grønne ring, der gør det muligt at komme Bornholm rundt via separat stiforløb.

Til projektering af opgaven har Bornholms Regionskommune valgt RESEAGroup med AI som underrådgiver.

Stien starter i Melsted og går via Gudhjem langs kysten frem til Bornholms Kunstmuseum og slutter lidt nordpå herfor ved Døndalen. På den kuperede strækning passeres 6 sprækkedale, hvor stien føres over via nye broer. På udvalgte steder etableres udsigtspunkter, og der skabes adgang til forskellige kulturelle oplevelser langs stien.

Oplevelsesstien vil på en del af strækningen blive anlagt som en dobbeltrettet sti med en bredde på 3 meter på mark langs skovkant og i en bredde på 2,5 meter i skovstrækninger i en varieret afstand fra kysten. Der projekteres trafikløsninger, der tilgodeser de lokale forhold med specielt meget trafik i sommerperioden. Stiens linjeføring er udarbejdet af Bornholms Regionskommune på baggrund af kontakt med en række berørte lodsejere på strækningen og interessenter, som alle har bidraget til forslaget.

AI bidrager på sagen med projekteringsledelse, forhold omkring lokale myndigheder og standarder samt byggeledelse.

Lokal Afledning af Regnvand (LAR) 

Oplevelsesstien etableres med bundsikring, bærelag, GAB og OB-belægning med grustilslag over markerne og på strækninger gennem skov. Stien skal indpasses i omgivelserne og i niveau med det omgivende terræn.

Det er en del af udbuddet, at håndtering af afvanding skal ske lokalt i form af Lokal Afledning af Regnvand (LAR).

Se eksempler på stiforløb udarbejdet af PK3 i forundersøgelsen her.

Grønne tiltag

Fakta om projektet

Periode : 2014 - 2015

Bygherre : Bornholms Amtskommune

Størrelse : Ca. 7 km

Enterpriseform : Hovedentreprise

Samarbejdspartnere : RESEAGroup, PK3 landskabsarkitekter

AI's rolle : Ingeniørrådgiver